algemene leveringsvoorwaarden
Vertalingen NL-DUI-NL Mag. Markus Jung / Hadikgasse 172/22 / A-1140 Wenen / email: office@tulpentext.com
Algemene leveringsvoorwaarden als pdf of als tekst.

Algemene (leverings)voorwaarden van Tulpentext, Fachübersetzungen Mag. Markus Jung

1. Toepasselijkheid, begripsbepalingen, totstandkoming van een overeenkomst
  1.1. Deze voorwaarden gelden voor iedere overeenkomst tussen Tulpentext, Fachübersetzungen Mag. Markus Jung (verder te noemen de vertaler) en een opdrachtgever.
  1.2. De overeenkomst komt tot stand door schriftelijke bevestiging door Tulpentext van een door de opdrachtgever verstrekte opdracht. Alle offertes van Tulpentext zijn vrijblijvend totdat de te vertalen tekst in zijn volledigheid is ontvangen.
2. Uitvoering van opdrachten
  2.1. De opdrachtgever is ertoe verplicht, mee te delen voor welk doel hij de vertaling wil gebruiken.
  2.2. Wordt het doel van de vertaling niet aan de vertaler bekendgemaakt, dan zal deze de vertaling naar beste vermogen uitvoeren met het oog op de informatiefunctie ervan.
  2.3. Zijn daarover geen duidelijke afspraken gemaakt, dan zal de vertaler zo mogelijk vasthouden aan de vormgeving van de oorspronkelijke tekst (lettertype e.d.). Een exacte weergave van de lay-out is in ieder geval niet vereist.
  2.4. Indien de opdrachtgever een bepaalde terminologie wenst, deelt hij dat de vertaler mee en verstrekt hij inhoudelijke inlichtingen over de te vertalen tekst alsmede documentatie en terminologie.
  2.5. De vertaler heeft het recht een opdracht door een derde te laten uitvoeren, onverminderd zijn verantwoordelijkheid voor de vertrouwelijke behandeling en de deugdelijke uitvoering van de opdracht. De vertaler zal bedoelde derde tot geheimhouding verplichten.
  2.6. De naam van de vertaler mag slechts aan de gepubliceerde vertaling worden toegevoegd als daarin geen wijzigingen zijn aangebracht waaraan de vertaler niet zijn toestemming heeft verleend.
3. Termijn, tijdstip en manier van levering
  3.1. Wat betreft de afleveringstermijn van de vertalingen zijn de wederzijdse schriftelijke verklaringen doorslaggevend. Indien de opdrachtgever de te vertalen tekst of benodigde (achtergrond)informatie later aanlevert dan is overeengekomen, wordt de overeengekomen afleveringstermijn verlengd met een periode die gelijk is aan de vertraging waarmee de opdrachtgever de tekst bij de vertaler heeft aangeleverd.
  3.2. De niet-nakoming van de afleveringstermijn door de vertaler geeft de opdrachtgever het recht tot ontbinding van de overeenkomst. De opdrachtgever heeft nimmer enigerlei recht op schadevergoeding indien de vertaler een leveringstermijn of leveringsdatum overschrijdt.
  3.3. Levering heeft in beginsel plaats via elektronische post (e-mail). De vertaler is niet aansprakelijk voor schade ontstaan ten gevolge van het gebruik van informatietechnologie en moderne telecommunicatiemiddelen (virussen, schending van verplichting tot geheimhouding enz.).
  3.4. De levering wordt geacht te hebben plaatsgehad op het tijdstip van persoonlijke aflevering of verzending per gewone post, telefax, koerier of modem. Levering van gegevens via elektronische post wordt geacht te hebben plaatsgehad op het moment waarop het medium de verzending heeft bevestigd.
  3.5. Indien hierover geen andere afspraken zijn gemaakt, blijven de door de opdrachtgever aan de vertaler verstrekte documenten na voltooiing van de vertaalopdracht bij de vertaler. Door de opdrachtgever bijgeleverde originelen worden na voltooiing van de opdracht in ieder geval teruggezonden. Zolang de documenten in het bezit zijn van de vertaler, draagt deze de verantwoordelijkheid dat de documenten niet voor doeleinden worden gebruikt die strijdig zijn met de overeenkomst. Voor de terugzending van de originelen of (naar wens) overige documenten worden de daarbij gemaakte kosten in rekening gebracht.
  3.6. De risico's die met de levering (verzending) gepaard gaan, worden te allen tijde door de opdrachtgever gedragen.
4. Overmacht
  4.1. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop de vertaler geen invloed kan uitoefenen, maar waardoor de vertaler niet in staat is zijn verplichtingen na te komen.
  4.2. Onder overmacht worden in ieder geval, maar niet uitsluitend begrepen: brand, ongeval, ziekte, werkstaking, oproer, oorlog, maatregelen van overheidswege en transportbelemmeringen.
  4.3. In geval van overmacht is de vertaler verplicht de opdrachtgever hiervan zonder vertraging in kennis te stellen. In geval van overmacht zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat. Indien de vertaler bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan zijn verplichtingen heeft voldaan of slechts gedeeltelijk aan zijn verplichtingen kan voldoen, is de vertaler gerechtigd het reeds uitgevoerde afzonderlijk te factureren en is de opdrachtgever gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijke overeenkomst.
5. Aansprakelijkheid (vrijwaring)
  5.1. De opdrachtgever dient klachten over het geleverde zo spoedig mogelijk kenbaar te maken en in ieder geval binnen tien werkdagen na levering schriftelijk aan de vertaler te melden. Indien de klacht gegrond is, zal de vertaler het geleverde binnen redelijke tijd verbeteren of vervangen. Weigert de opdrachtgever de termijn in acht te nemen, dan is de vertaler niet langer aansprakelijk voor gebreken. Indien de vertaler de gebreken binnen een redelijke tijd verhelpt, heeft de opdrachtgever geen recht op prijsreductie.
  5.2. Indien de vertaler redelijkerwijs niet aan het verlangen tot verbetering voldoet (kan voldoen) is de opdrachtgever bevoegd de overeenkomst te ontbinden of een reductie op de prijs te eisen. Is er sprake van een minimaal gebrek, dan heeft de opdrachtgever geen recht op terugtrekking en evenmin op prijsreductie.
  5.3. Het uiten van een klacht ontslaat de opdrachtgever niet van zijn betalingsverplichting.
  5.4. Bij vertalingen die voor schriftelijke publicaties worden gebruikt, kan de vertaler slechts aansprakelijk worden gesteld als de opdrachtgever in zijn opdracht nadrukkelijk schriftelijk heeft vastgelegd dat hij van plan is de tekst te publiceren en als de vertaler bovendien drukproeven worden voorgelegd (auteurscorrectie).
  5.5. Moeilijk of onleesbare resp. onverstaanbare of dubbelzinnige teksten ontheffen de vertaler van iedere aansprakelijkheid.
  5.6. Bij gebruik van specifieke afkortingen, die de opdrachtgever bij plaatsing van de order heeft verzuimd te vermelden of toe te lichten, is de vertaler niet aansprakelijk voor gebreken.
  5.7. De vertaler staat niet in voor de juistheid van de door de opdrachtgever aan de vertaler verstrekte gegevens en aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard dan ook, indien de vertaler is uitgegaan van de door de opdrachtgever verstrekte onjuiste of onvolledige gegevens, ook al zijn deze te goeder trouw verstrekt.
  5.8. De opdrachtgever vrijwaart de vertaler tegen aanspraken van derden wegens beweerde inbreuk op eigendoms-, octrooi-, auteurs- of andere intellectuele eigendomsrechten in verband met de uitvoering van de overeenkomst.
6. Schadevergoeding
  6.1. De vertaler is uitsluitend aansprakelijk voor schade welke het directe en aantoonbare gevolg is van een aan de vertaler toerekenbare tekortkoming. De vertaler is nimmer aansprakelijk voor alle andere vormen van schade zoals bedrijfsschade, vertragingsschade en gederfde winst. De aansprakelijkheid is in ieder geval beperkt tot een bedrag gelijk aan de factuurwaarde excl. BTW van de desbetreffende opdracht.
7. Honorarium
  7.1. Indien er schriftelijk niets anders is overeengekomen, worden de prijzen van vertalingen aan de hand van de prijslijst van de vertaler vastgesteld.
  7.2. Het honorarium voor de vertaler is in beginsel gebaseerd op een tarief per regel (1 regel = 55 (letter)tekens)
  7.3. Het honorarium wordt in beginsel uitgaand van de doeltaal (resultaat van de vertaling) berekend.
  7.4. Kostenramingen en gegevens die worden verstrekt alvorens de vertaler inzage heeft gehad in de te vertalen documenten zijn loutere indicatief van aard.
8. Betaling
  8.1. Declaraties dienen uiterlijk binnen 4 weken na levering te worden voldaan.
  8.2. De vertaler behoudt zich het recht voor om voorafgaand aan de uitvoering van de opdracht gedeeltelijke betaling te verlangen. Wordt deze betaling niet voldaan c.q. blijft de opdrachtgever in gebreke, dan wordt de leveringsplicht van de vertaler opgeschort.
  8.3. De vertaler heeft, indien de overeenkomst tussentijds (dus nadat er met de eigenlijke vertaalwerkzaamheden is begonnen) door de opdrachtgever beëindigd wordt, recht op betaling voor het op dat moment reeds gedane vertaalwerk.
9. Geheimhouding
  9.1. De vertaler zal alle door de opdrachtgever beschikbaar gestelde informatie strikt vertrouwelijk behandelen.
  9.2. De vertaler zal zijn medewerkers tot geheimhouding verplichten.
  9.3. De vertaler is evenwel niet aansprakelijk voor schending van de geheimhouding door zijn medewerkers indien hij aannemelijk kan maken deze schending niet te hebben kunnen verhinderen.
10. Toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden en van overeenkomsten
  10.1. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden of een overeenkomst tussen een opdrachtgever en de vertaler nietig zijn of nietig verklaard mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden resp. de overeenkomst volledig van toepassing.
  10.2. Afwijkende overeenkomsten moeten schriftelijk worden vastgelegd en zijn pas van toepassing nadat ze door beide partijen geldig verklaard worden.
11. Toepasselijk recht, bevoegde rechtbank(en)
  11.1. Alle verbintenissen uit de overeenkomst die aan deze algemene voorwaarden ten grondslag ligt, worden vanuit de bedrijfszetel van de vertaler uitgevoerd.
  11.2. Alle geschillen over deze algemene voorwaarden zijn uitsluitend onderworpen aan het oordeel van de bevoegde Oostenrijkse rechter.
  11.3. Op de rechtsbetrekkingen tussen de opdrachtgever en de vertaler is uitsluitend Oostenrijks recht van toepassing.
terug naar top